Aktuāli par Termiņuzturēšanās atļauju saņemšanu

Kādi dokumenti jāiesniedz, ja Jūs vēlaties saņemt uzturēšanās atļauju Latvijas Republikā kā persona, kura Rīgā vai Jūrmalā, vai Ādažu, Babītes, Baldones, Carnikavas, Garkalnes, Ikšķiles, Ķekavas, Mārupes, Olaines, Ropažu, Salaspils vai Stopiņu novadā  ir iegādājusies un kurai pieder viens funkcionāli saistīts apbūvēts nekustamais īpašums, (izņemot gadījumu, kad nekustamais īpašums ir neapbūvēta zeme), kura vērtība ir ne mazāka par 250 000 euro, vai ārpus minētajām administratīvajām teritorijām – ne vairāk kā divi nekustamie īpašumi (izņemot gadījumu, kad nekustamais īpašums ir neapbūvēta zeme) un katrs no tiem ir viens funkcionāli saistīts neklustamais īpašums, kuru kopējā vērtība ir vismaz 250 000 euro,  ja vienlaikus pastāv šādi nosacījumi:

 1. Jums nav nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu parādi,
 2. kopējās nekustamo īpašumu vērtības samaksa veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā,
 3. nekustamais īpašums iegādāts no Latvijas Republikā vai Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai Šveices Konfederācijā reģistrētas juridiskās personas, , kura ir nodokļu maksātāja Latvijas Republikā Latvijas Republikas nodokļu jomā reglamentējošo normatīvo aktu izpratnē, vai fiziskās personas, kura ir Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis, Savienības pilsonis vai ārzemnieks, kurš Latvijas Republikā uzturas ar derīgu Latvijas Republikā izsniegtu uzturēšanās atļauju,
 4. nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība tā iegādes brīdī ir ne mazāka par 80 000 euro. Ja ārzemnieks iegādājies divus nekustamos īpašumus ārpus Rīgas vai Jūrmalas, vai Ādažu, Babītes, Baldones, Carnikavas, Garkalnes, Ikšķiles, Ķekavas, Mārupes, Olaines, Ropažu, Salaspils, Saulkrastu vai Stopiņu novadā, katra nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība tā iegādes brīdī ir ne mazāka par 40 000 euro. Ja kadastrālā vērtība ir mazāka par šajā apakšpunktā norādīto, nekustamo īpašumu vērtība saskaņā ar sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja noteikto nekustamā īpašuma tirgus vērtību nedrīkst būt zemāka par 250 000 euro vai, ja ārzemnieks iegādājies divus nekustamos īpašumus – katra nekustamā īpašums tirgus vērtība nedrīkst būt mazāka par 125 000 euro;
 5. pieprasot pirmreizēju termiņuzturēšanās atļauju, samaksā valsts budžetā piecus procentus no nekustamā īpašuma vērtības;
 6. nekustamā īpašuma sastāvā neietilpst lauksaimniecībā izmantojamā zeme vai meža zeme. 

Jāiesniedz šādi dokumenti:

 • pilna pases kopija (atbilstību oriģinālam apliecina pats ārzemnieks);
 • noteikta parauga anketa uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai;
 • fotogrāfija;
 • dokuments, kas apliecina nepieciešamo iztikas nodrošinājumu (nepieciešamais iztikas nodrošinājums ir 1500 eiro mēnesī. Ja kopā ar Jums ieceļo ģimenes locekļi, nepieciešamais iztikas nodrošinājums ir 500 eiro mēnesī pilngadīgai personai un 150 eiro mēnesī nepilngadīgajam.)
 • dokuments, kas apliecina, ka samaksa par nekustamā īpašuma iegādi veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā;
 • dokuments, kas apliecina, ka ārzemniekam nav nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu parādu, ja nekustamais īpašums viņam pieder ilgāk nekā vienu gadu;
 • sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja atzinumu par nekustamā īpašuma tirgus vērtības atbilstību Imigrācijas likuma 23.panta pirmās daļas 29.punktā norādītajai vērtībai, ja iegādātā nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība neatbilst Imigrācijas likuma 23.panta pirmās daļas 29.punkta „d” apakšpunktā noteiktajai;
 • pilsonības vai mītnes zemes, ja ārzemnieks tajā uzturējies ilgāk par 12 mēnešiem, kompetentas iestādes izsniegta izziņa par sodāmību (ārzemniekam, kurš vecāks par 14 gadiem);
 • maksājuma dokuments, kas apliecina valsts nodevas samaksu. 

Ja kopā ar Jums ieceļo Jūsu laulātais un nepilngadīgais vai apgādībā esošais bērns, viņiem papildus jāiesniedz radniecību apliecinoši dokumenti un tā vecāka, kurš neieceļo kopā ar bērnu, notariāli apliecināta vai pārvaldes vai pārstāvniecības amatpersonas klātbūtnē parakstīta atļauja uzturēties Latvijas Republikā.

!!! Saņemot pirmreizēju termiņuzturēšanās atļauju, jāveic iemaksa valsts budžetā piecus procentus no nekustamā īpašuma vērtības (rekvizīti tiks norādīti lēmumā par termiņuzturēšanās atļaujas piešķiršanu).