Par nekustamā īpašuma darījumu starpnieku uzraudzības rezultātiem 2023. gadā

Ekonomikas ministrija apkopojusi nekustamā īpašuma darījumu starpnieku (mākleru) 2023. gada uzraudzības rezultātus, secinot, ka lielākā daļa mākleru, kuri ir reģistrējušies nekustamā īpašuma darījumu starpnieku reģistrā, godprātīgi ievēro normatīvajā regulējumā noteiktos pienākumus – ir apdrošinājuši savu civilo aizsardzību, kā arī noteiktajos termiņos cēluši kvalifikāciju, tā apliecinot savu profesionalitāti un godprātīgu attieksmi pret klientiem, citiem nozares komersantiem un valsti.

Uz 2023. gada 31. decembrinekustamā īpašuma darījumu starpnieku reģistrā kopumā reģistrēti AKTĪVI 763 starpnieki;t.sk. 2023. gada laikā tika reģistrēti jauni 199 starpnieki. 2023. gadā no reģistra kopumā izslēgti 162  starpnieki, t.sk.:

  • 2 apturēta saimnieciskā darbība ar VID lēmumu;
  • 5 uzņēmumi likvidēti;
  • 69 izslēgti, pamatojoties uz pašu starpnieku iesniegumiem;
  • 86 starpnieki ir izslēgti, jo nav celta kvalifikācija.

Lai atkārtoti reģistrētos nekustamā īpašuma darījumu starpnieku reģistrā, starpniekam jāiesniedz Ekonomikas ministrijā iesniegums, apdrošināšanas polise, dokumenti par kvalifikācijas celšanas pasākumu izpildi, kā arī jāveic reģistrācijas maksa. Informējam, ka ar 2024. gadu ir mainīts Valsts kases konta numurs, uz kuru  starpniekiem jāveic reģistrācijas vai uzraudzības maksas maksājums: LV27TREL8120038041000.

Ekonomikas ministrija atgādina, ka par nelikumīgu pakalpojumu sniegšanu (t.i. bez reģistrācijas nekustamā īpašuma darījumu starpnieku reģistrā) nekustamā īpašuma darījumu starpniekiem Valsts ieņēmumu dienests var piemērot administratīvo sodu – brīdinājumu vai naudas sodu – fiziskai personai līdz 500 EUR, savukārt juridiskai personai līdz 8000 EUR. Vēršam uzmanību, ka fiziska persona var reģistrēties nekustamā īpašuma darījumu starpnieku reģistrā tikai tad, ja persona ir reģistrējusi savu saimniecisko darbību Valsts ieņēmumu dienestā.

Tāpat atgādinām, ka 2023. gadā līdz ar grozījumiem Nekustamā īpašuma darījumu starpnieku darbības likumā pastiprinātas prasības nekustamā īpašuma darījumu starpnieku darbībai Latvijā, nodrošinot efektīvāku šo personu profesionālās darbības uzraudzību, sekmējot stabilu, drošu un uzticamu starpniecības pakalpojumu sniegšanu, kā arī sekmējot ēnu ekonomikas mazināšanos nozarē.

Līdz ar grozījumiem likumā noteikts papildu mehānisms to nekustamā īpašuma darījumu starpnieku darbības ierobežošanai, kuri kalendārā gadā nav cēluši kvalifikāciju. Likumā iekļauta norma, ka gadījumā, ja nekustamā īpašuma darījumu starpnieks nav izpildījis kvalifikācijas celšanas prasības, tad nekustamā īpašuma darījumu starpniekam pēc izslēgšanas no nekustamā īpašuma darījumu starpnieku reģistra būs iespēja tikt atjaunotam reģistrā, ja tiks izpildītas prasības attiecībā uz kvalifikācijas celšanas pasākumu.

Likums papildināts arī ar normu, kura uzliek pienākumu nekustamā īpašuma darījumu starpniekam veikt kvalifikācijas celšanas pasākumu, ja izslēgšana no nekustamā īpašuma darījuma starpnieku reģistra ir bijusi uz nekustamā īpašuma darījumu starpnieka iesnieguma pamata,  paredzot, ka kvalifikācijas pasākums ir jāveic, ja nekustamā īpašuma darījumu starpnieks atkārtoti vēlas reģistrēties nekustamā īpašuma darījumu starpnieku reģistrā.

Kā zināms, kopš 2020. gada augusta Nekustamā īpašuma darījumu starpnieku darbības likums regulē nekustamā īpašuma darījumu starpnieku profesionālās darbības tiesiskos pamatus un nodrošina šo personu profesionālās darbības uzraudzību, lai novērstu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, terorisma un proliferācijas finansēšanu un sekmētu stabilu, drošu un uzticamu starpniecības pakalpojumu sniegšanu. Likums paredz, ka nekustamā īpašuma darījumu starpniekam ir jāapdrošina savas profesionālās darbības civiltiesiskā atbildība. Ministru kabineta 2020. gada 29. septembra noteikumi Nr. 602 “Nekustamā īpašuma darījumu starpnieka profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas noteikumi” nosaka apdrošināšanas līguma minimālo atbildības limitu gadā un obligātos riskus, kurus jāapdrošina nekustamā īpašuma darījumu starpniekam. Vienlaikus likums paredz, ka no 2021. gada jūlija starpniecības pakalpojumus drīkst sniegt tikai personas, kuras iekļautas Nekustamā īpašuma darījumu starpnieku reģistrā. Reģistrs ir publiski pieejams Ekonomikas ministrijas tīmekļvietnē.

lanida.lv