Rīgā stājas spēkā vairākas paaugstinātas nekustamā īpašuma nodokļa likmes

file37087645_35a4819aNo janvāra īpašniekiem par mājokļiem bez deklarētiem iedzīvotājiem, nesakoptu zemi un patvaļīgas būvniecības objektiem pieaug nekustamā īpašuma nodoklis (NĪN), kā arī stājas spēkā jauni atvieglojumi tā samaksas kārtībā, paredz Rīgas domes saistošie noteikumi par NĪN Rīgā un grozījumi noteikumos par atvieglojumiem NĪN piešķiršanas kārtībā pilsētā, kas stājas spēkā.

 

Noteikumi paredz zemei Rīgas administratīvajā teritorijā piemērot likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” noteikto likmi – 1,5%. Līdz šim, rēķinoties ar ekonomisko krīzi un 25% pieauguma ierobežojumu, kas bija noteikts ar likumu 2008.-2011.gadā, tika piemērota likme 1% apmērā.Piemērojot NĪN par mājokli, turpmāk tiks ņemts vērā, vai šo īpašumu kāda persona ir deklarējusi kā savu dzīvesvietu.Līdzšinējā NĪN likme par mājokli 0,2 līdz 0,6% apmērā tiks saglabāta par īpašumiem, kuros deklarēti Latvijas pilsoņi vai Latvijas nepilsoņi, bet par īpašumiem, kuri nav deklarēti kā dzīvesvieta, likme tiks paaugstināta līdz 1,5%. Saglabājot līdzšinējo likmi 0,2-0,6% apmērā par mājokli, kas deklarēts kā dzīvesvieta, arī papildus tiks ieviestas atlaides ģimenēm ar bērniem. Ģimenes ar vienu bērnu saņems atlaidi 50% apmērā, ģimenes ar diviem bērniem – 70% apmērā.

Šos atvieglojumus piešķir ar nosacījumu, ja nodokļa maksātājam pašam (vai kopā ar laulāto) vai tā laulātajam taksācijas gada 1.janvārī ir bērns (bērni) vecumā līdz 19 gadiem vai bērns (bērni) pēc pilngadības sasniegšanas, kamēr viņi turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu pilna laika klātienes studijās, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai. Atvieglojumus piešķir, ja taksācijas gada 1.janvārī personas vai tās laulātā deklarētā dzīvesvieta ir nekustamā īpašuma objektā, par kuru tiek piešķirti atvieglojumi, kopā ar attiecīgajā saistošo noteikumu apakšpunktā minēto bērnu skaitu. Saskaņā ar iepriekšminētajām normām nodokļa atvieglojumus ģimene varēs saņemt tikai par to dzīvokļa īpašumu, kurā vismaz viens no vecākiem deklarēts kopā ar bērnu vai bērniem (ja vecāki ir laulāti) vai kurā kopā ar bērnu vai bērniem deklarēts vecāks, uz kura vārda dzīvokļa īpašums nostiprināts zemesgrāmatā (ja vecāki nav laulāti). Spēkā paliek arī visas iepriekš noteiktās nodokļa atlaides – ģimenēm ar trīs un vairāk bērniem, trūcīgām un maznodrošinātām personām, vientuļiem pensionāriem, invalīdiem un citām mazaizsargātām iedzīvotāju grupām.

Lai par nekustamā īpašuma objektu vispār varētu tikt piemērota samazinātā nekustamā īpašuma nodokļa likme, papildus citiem kritērijiem tas nedrīkst tikt izmantots saimnieciskās darbības veikšanai. Attiecībā uz fiziskām personām piederošu nekustamo īpašumu, jānorāda, ka par saimniecisko darbību likuma izpratnē netiek uzskatīta dzīvokļa vai individuālās dzīvojamās mājas (mājas daļas) izīrēšana dzīvošanai. Nodokļa maksātājam ir pienākums viena mēneša laikā paziņot pašvaldībai, kuras administratīvajā teritorijā atrodas nekustamais īpašums vai tā daļa, par saimnieciskās darbības uzsākšanu un izbeigšanu dzīvojamās mājās un to daļās (tajā skaitā, dzīvokļos). Samazinātā nodokļa likme par dzīvokļa īpašuma sastāvā esošu ēkas daļu (dzīvokli) un viena dzīvokļa māju tiek piemērota, ja konkrētajā nekustamā īpašuma objektā neatkarīgi no tā platības deklarēta vismaz viena persona, kas atbilst normatīvos aplūkotajām prasībām, – pirmkārt, personai jābūt kādam no šiem statusiem – Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis, citas Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonis, Eiropas Ekonomikas zonas valsts pilsonis, Šveices Konfederācijas pilsonis, persona, kura ir saņēmusi pastāvīgās uzturēšanās atļauju Latvijā. Otrkārt, iepriekš minēto personu dzīvesvietai konkrētajā nekustamā īpašuma objektā jābūt deklarētai taksācijas gada 1.janvārī plkst.24. Papildus uzsverams, ka noteikums par nekustamajā īpašumā deklarētām personām neparedz šo personu vecuma ierobežojumus. Informāciju par savā īpašumā deklarētām personām var iegūt portāla “www.latvija.lv” e-pakalpojumā “Manā īpašumā deklarētās personas” vai vēršoties Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē.

Attiecībā uz ārvalstniekiem jāņem vērā, ka konkrētās personas dzīvesvietai jābūt bijušai deklarētai Latvijā gadā, kas ir bijis septiņus gadus pirms taksācijas gada 1.janvāra. Minētā prasība nav attiecināma uz bērniem, kuri ir dzimuši mazāk nekā septiņus gadus pirms taksācijas gada. Pirms aprēķina veikšanas Rīgas dome saņems nepieciešamos datus no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, līdz ar to nodokļa maksātājam pašam nebūs pienākuma pierādīt, ka viņa deklarētā dzīvesvieta uz 1.janvāri pirms septiņiem taksācijas gadiem ir bijusi Latvija.

Ja par konkrēto objektu ir pamats samazinātās nodokļa likmes piemērošanai, šāda likme piemērojama arī objektam vai tā daļai piekrītošajai koplietošanas telpu platībai. Ja objektā nav deklarēta nevienas izvirzītajām prasībām atbilstošas personas dzīvesvieta, par šo objektu piemērojama nodokļa likme 1,5% apmērā no kadastrālās vērtības.

Kā viena dzīvokļa mājas tiek klasificētas brīvi stāvošas savrupmājas, tai skaitā individuālās ģimeņu mājas, villas, mežsargu mājas, lauku mājas, vasarnīcas, dārza mājas un tamlīdzīgi, arī dvīņu un rindu mājas, kurās katram dzīvoklim ir savs jumts un sava atsevišķa ieeja. Līdz ar to samazinātās nodokļa likmes saņemšanai arī uz šīm ēkām attiecināmas visas 148.noteikumos “Par nekustamā īpašuma nodokli Rīgā” paredzētās prasības (tajā skaitā nepieciešamība pēc deklarētās personas).

Ja personai vienai pašai pieder divu vai vairāku dzīvokļu māja, domājamās daļas no šādas mājas vai telpu grupa nedzīvojamā ēkā, kuras lietošanas veids ir dzīvošana, ar samazināto nodokļa likmi apliekamā platība ir piesaistīta objektā deklarēto personu skaitam. Pirms nodokļa aprēķina veikšanas jākonstatē, cik personas, kuras atbilst iepriekšminētajām prasībām, ir deklarētas nekustamā īpašuma objektā. Vienai dzīvesvietu deklarējušai personai piekrītošā platības daļa, par ko tiks piemērota samazinātā nodokļa likme 2016.gadā, ir 50 kvadrātmetri, 2017.gadā – 40 kvadrātmetri, bet 2018.gadā – 30 kvadrātmetri. Pārējai ēkas platībai (ja tāda ir) piemērojama nodokļa likme 1,5% apmērā no kadastrālās vērtības.

Piemēram, ja ēkas kopējā platība ir 290 kvadrātmetri (no tās ēkas lietderīgā platība – 250 kvadrātmetri un koplietošanas telpu platība 40 kvadrātmetri) un tajā deklarētas trīs personas, 2016.gadā ar samazināto NĪN likmi apliekami 150 kvadrātmetri no ēkas lietderīgās platības un šai platībai atbilstoša koplietošanas telpu platība – 24 kvadrātmetri. Pārējai ēkas platībai – 116 kvadrātmetriem – piemērojama nekustamā īpašuma nodokļa likme 1,5% apmērā no kadastrālās vērtības.

Lai samazināto nodokļa likmi piemērotu juridiskām personām, individuālajiem komersantiem, ārvalstu komersantiem un to pārstāvniecībām bez objektā deklarētajām personām papildus tiek vērtēts, vai konkrētais īpašums ir izīrēts dzīvošanai, kā arī normatīvos minētie nosacījumi samazinātās likmes – 0,2 līdz 0,6% – piemērošanai tiek papildināti ar nosacījumu, ka zemesgrāmatā jābūt reģistrētam īres līgumam.

Lai motivētu īpašniekus sakārtot savus īpašumus, līdz šim paaugstināta NĪN likme tika piemērota ēkām, kuras klasificētas kā vidi degradējoši objekti. No 2016.gada paaugstināta nodokļa likme 3% tiks aprēķināta arī nesakoptas zemes īpašniekiem. Tāpat paaugstinātu nodokļu likmi piemēros gadījumos, kad zemes gabalā konstatēta patvaļīga būvniecība, dzīvokļos – patvaļīga pārbūve, kā arī gadījumos, kad pārsniegts saskaņotais būvdarbu veikšanas ilgums.

Rīgas domē uzsver, ka nekustamajam īpašumam piemērojamā nodokļa likme un par nekustamo īpašumu piešķirtie atvieglojumi ir divi atsevišķi lielumi, kas pastāv neatkarīgi viens no otra. Tomēr, ņemot vērā, ka abos gadījumos būtisks ir dzīvesvietas deklarēšanas fakts, nodokļa maksātājiem ieteicams izvērtēt saistošo noteikumu izvirzītos kritērijus un savlaicīgi sakārtot sava īpašuma adresē deklarētās personu dzīvesvietas, lai atbilstības gadījumā vienlaikus saņemtu gan samazinātās nodokļa likmes piemērošanu, gan nodokļa atvieglojumus.

Piemēram, ja ģimenei ar vienu bērnu pieder gan dzīvoklis, gan vasarnīca Dārziņos, lai saņemtu samazināto nodokļa likmi par abiem objektiem un par vienu tiktu piešķirti atvieglojumi 50% apmērā, tam vecākam, uz kura vārda zemesgrāmatā reģistrēts dzīvoklis, jādeklarējas minētajā īpašumā kopā ar nepilngadīgo bērnu, bet otram vecākam dzīvesvieta jādeklarē vasarnīcā. Savukārt, ja minētie īpašumi pieder ģimenei ar diviem bērniem, tad, deklarējot katru bērnu savā īpašumā kopā ar vienu no laulātajiem vecākiem, ģimenei iespējams par abiem objektiem saņemt gan samazināto nodokļa likmi, gan atvieglojumus 50% apmērā. Izvēloties abus bērnus kopā ar vecāku deklarēt vienā no īpašumiem, ģimene vienlaikus ar samazināto nodokļa likmi par šo īpašumu var saņemt atvieglojumus 70% apmērā.

Uz tiem nekustamajiem īpašumiem, kuriem nodokļa likmes piemērošanas kārtība nav noteikta Rīgas domes noteikumos, piemērojamas likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” paredzētās nekustamā īpašuma nodokļa likmes. Līdz ar to zemei piemērojama likme 1,5 %, bet samazinātā likme – no 0,2% līdz 0,6% – būs piemērojama telpu grupām, kuru lietošanas veids ir “saistīts ar dzīvošanu”, proti, garāžām, autostāvvietām, pagrabiem, noliktavām un saimniecības telpām. Turklāt samazinātā nodokļa likme kā telpu grupām, kuru lietošanas veids ir saistīts ar dzīvošanu, piemērojama arī dārza mājām, kuru platība nepārsniedz 40 kvadrātmetrus.

Neskaidrību gadījumā personas var zvanīt pa Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes konsultatīvo tālruni: 80 000 850, sūtīt e-pastu “pip@riga.lv” vai klātienē ierasties Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes klientu apkalpošanas centrā Terēzes ielā 5, Rīgā.

varianti.lv